Familie Blootshooft/d in Aalsmeer

In Aalsmeer heeft ongeveer in dezelfde tijd als het begin van de hier beschreven familie Bloothooft een andere familie een nauw verwante naam gekregen, de familie Blootshoofd. Er lijkt geen relatie te zijn tussen beide families. Niettemin zijn er in de 19e eeuw leden van de familie Blootshoofd naar het nabijgelegen Amsterdam getrokken, en ze zijn daar soms aangeduid met de familienaam Bloothoofd. Dit kan verwarring opleveren met leden van de familie Bloothooft die zich daar eveneens in de 19e eeuw vestigden onder de naam Bloothoofd. Omgekeerd kwam het ook wel voor dat leden van de familie Bloothoofd met Blootshoofd werden aangeduid.

Over de familie Blootshoofd is in 1953 een kleine genealogie gepubliceerd door W. Tsj. Vleer in zijn boekje 'De aloude Aalsmeerse geslachten (genealogiŽn van 20 Aalsmeerse geslachten)', de Kaag, 1953. Dit boekje is aanwezig in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Recenter (199x) is in deel VI van de boekenreeks Aalsmeerse Stambomen die door de Stichting Oud Aalsmeer wordt uitgegeven een zeer complete genealogie van de familie Blootshoofd gepubliceerd door G.K. Keessen. We geven deze hier integraal weer. 

Het lijkt erop dat op basis van de nu bekende gegevens, deze familie Blootshoofd is uitgestorven. In de 11e generatie werden op twee na alleen meisjes geboren. En in de 12e generatie slechts een dochter.

De Aalsmeerse familie Blootshoofd is rond 1670 voortgekomen uit de familie Neelfloren. De laatste familienaam is patronymisch. Stamvader Cornelis Floren woonde tussen de nu verdwenen Groeneweg, Herenweg en de Rijshorn. De gebied behoorde toendertijd tot het ambacht Leidmuiden en is nu gelegen aan de Westeinderplassen. Zijn zoon Jan Neel( = Corneliszoon)floren woonde aan het huidige einde van de Uiterweg. Hij bezat teel- en turfland en handelde in turf. Hij voer met een turfpont, waarmee hij turf naar verschillende steden bracht. Ook de eerste familieleden met de naam Blootshoofd bezaten teel- en turfland. Ze waren schipper, visser of boomkweker. Zoals vaak gebruikelijk zijn er ook akkers naar deze familie genoemd. Bij Topsvoort (huis met de walviskaken) zijn akkers bekend onder de naam 'Blootshoofden-akker' en 'Jan Sijmens-akker', genoemd naar Jan Sijmens Blootshoofd (VIe).

Kaart Aalsmeer.jpg (53020 bytes)
Kaart van Aalsmeer, samengesteld uit vier deelkaarten van de Grote Historische Provincie Altlas van Noord-Holland 1849-1859.

Vleer schrijft "Het thans vrijwel uitgestorven geslacht Blootshoofd is aan alle families in Aalsmeer verwant geweest. Gedurende de 18e en 19e eeuw was dit geslacht even talrijk vertegenwoordigd als de families Bol, Heeren, etc., vandaar dat wij het een plaats onder de aloude Aalsmeerse familien geven. Omtrent de betekenis van de naam behoeft geen verklaring gegeven te worden. Stamvader Klaas liep blijkbaar in de tweede helft van de 17e eeuw zonder hoed en dat was toen een niet normale gewoonte. Vandaar de scheldnaam, die tot familienaam werd....."

Hieronder start de beschrijving van de genealogie door G.K. Keessen met de eerste generaties van de familie Neelfloren. Daaruit volgden in de vierde generatie de families Beuker, Bol, Blootshoofd, Piet en Mors. We geven hier alleen de directe voorvaderen van de familie Blootshoofd.

I. Cornelis Florisz, geb. ~1530, wonende Uiterweg, overl. ~1590.     

Cornelis Florisz komen we vaak tegen in de oude akten bij koop en verkoop van land en ook van turfponten (turfschepen).

IIa. Jan Neelfloren, zo. van Cornelis Florisz (I), wonende Uiterweg, overl. ?.1.1606, tr. Grietgen Jacobsdr, dr. van Jacob Gerijtsz.

IIIe. Jan Jan Neelfloren, zo. van Jan Neelfloren (IIa) en Grietgen Jacobsdr, overl. Aalsmeer ~1622, tr. 1 Niesgen Jacobsdr, overl. voor 15.1.1612, do. van Jacob Florisz en Maritgen Lourisdr., tr. 2 ~1613 Marijtgen Dirskdr, overl. ~1672, do. van Dirck Cornelis en Marritgen Doevendr.

Jan Jan Neelfloren, wonende aan de Uiterweg, verkoopt op 15 februari 1616 (ORA 730) : - een akker met nog een smal akkertje land bij de Blauwe Beugel aan Ghijs Lourisz. - een teelakker aan de Uiterweg aan zijn zwager Jan Dirck Ouwe Jaepen.  

Zoon uit tweede huwelijk:


IVd. Claes Jan Jan Neelfloren / Claes Jansz Blootshooft, zo. van Jan Jan Neelfloren (IIIe) en Marijtgen Dirksdr, tr. 1 NN, tr. 2 Geertje Cornelis Coomen Aalsmeer ~1649, overl. <  20.2.1697, do. van Cornelis Cornelisz Coomen en Marijtgen Pietersdr.

In 1678 wordt Claes Jansz Blootshoofd failliet verklaard. Zijn huis en werf en enige stukjes land worden verkocht. In een inwonerslijst uit 1680 wordt hij met zijn gezin waarvan nog drie kinderen thuiswonen, gerekend onder de groep van 'Van den Armen aelmoessen ende heijmelijcke Adsistentie levende'. Zoon Baard viel toen in de categorie van 'Onvermogende' (Oud Notarieel Archief).

Kind, uit het eerste huwelijk

 1. Jan Claasz Blootshooft, overl. 22.1.1706 op het schip 'Hardloper' in Nederlands-IndiŽ.

  Jan Claesz wordt vermeld in het scheepssoldijboek van het schip ''t Huis ter Boede'  van de Kamer Zeeland (Archief VOC 12700, folio 64) als Jan Claesz van Elsmeer. Hij is aangenomen als 'bosschieter' (kanonnier). Bij aankomst in Batavia in maart 1704 werd hij voor minstens een maand in het hospitaal opgenomen. Daarna kwam hij weer op zijn oorspronkelijke schip dat reizen naar Surat en Bengalen in  India maakte. In mei 1705 ging hij over naar het schip 'Hardloper' en overleed op 22 oktober 1706. Zijn erfgename was zijn halfzuster Annitje Claesdr, zij ontvangt f 117.10.-. Volgens het Oud Notarieel Archief kreeg ook de diaconie van de Hervormde Kerk van Aalsmeer f 25.-.-. De uitkering van het geld geschiedde pas in 1711, waarschijnlijk had de familie toen pas van zijn overlijden vernomen

Kinderen, uit het tweede huwelijk

 1. Baard Claesz Blootshooft (Vb), geb. ~1650
 2. Marritge Claes Blootshooft, overl. voor 1711 vermoedelijk te Westsanen, tr. Vreek NN
 3. Sijmen Claesz Blootshooft (Vc), geb. ~1659
 4. Trijntje Claes Blootshooft, eigenaresse van een 'couserijwinkeltje', overl. 14.9.1741, tr. Alderd Jansz de Jong, overl. 2.7.1733, zo. van Jan Pauwelsz de Jong en Aaltje Aldertsdr.
 5. Annitje Claes Blootshooft, winkelierster, geb. Aalsmeer ~1662, overl. 14.8.1744, tr. Willem Baardsz Boom, geb. Aalsmeer 1650, zo. van Baert Jacob Jan Jaep Snijders en Antje Jacobsdr. [Hij monsterde 3 juni 1708 aan op het schip "De Liefde" als Willem Barends Boom. Hij overleed 8 november 1708 en liet zijn gage na aan zijn vrouw die dat in 1710 ontving en daarvoor tekende met 'Antie Klaes'. VOC archief]

Vb. Baert Claesz Blootshooft, arbeider, zo. van Claes Jansz Blootshooft (IVd) en Geertje Cornelis Coomen, geb. ~1650, genoemd in 1685, overl. 6.9.1726, tr. 1 Rebecca Ariensdr, overl. 20.5.1704, do. van Arijen Jan Jan Lourisz en Dingena Baertsdr (IIIg-3), tr. 2 Jannetje Jans de Jong 11.1.1710, overl. voor 1724, do. van Jan Pouwelsz de Jong en Aaltje Aldertsdr., wed. van Gerrit Jacobsz Soet (IIIc-5).

Kinderen
uit het eerste huwelijk

 1. Arij Baertsz Blootshooft (VIb), geb. ~1680
 2. Klaas Baertsz Blootshooft (VIc) 
 3. Grietje Baertsdr Blootshooft, teelster, overl. 19.1.1756, tr. 1. Klaas Cornelisz Bij 19.2.1702, boomkweker, overl. 29.11.1716, zo. van Cornelis Claasz Bij en Marritje Jacobs Buijser, tr. 2 (pro deo) Gerrit Jacobsz Kreuk 9.3.1725, turf- en teelman, overl. 16.10.1741, zo. van Jacob Aldertsz Kreuk en Marritgen Lourisdr., wednr. van achtereenvolgens Haasje Cornelis Maertsz en Leentje Pieters Oor.
 4. Jan Baertsz Blootshooft (VId), geb ~1695

Vc. Sijmen Claesz Blootshooft, zo. van Claes Jansz Blootshooft (IVd) en Geertje Cornelis Coomen, geb. ~1659, overl. 3.3.1721, tr. 1 NN, tr. 2 Marritje Willems Rippen ~1688, geb. ~1662, overl. 10.12.1712, do. van Willem Rippen en Grijetgen Cornelis Engelen.

Sijmen Claesz Blootshooft was schepen van Aalsmeer in 1699-1700, 1703-1704. 1707-1708 en 1711-1712.

Kind, uit het eerste huwelijk

 1. Willem Sijmens Blootshooft, overl. 7.12.1739

Kind, uit het tweede huwelijk

 1. Jan Sijmens Blootshooft (VIe), geb. ~1694

VIb. Arij Baartsz Blootshooft, boomkweker, zo. van Baert Claesz Blootshooft (Vb) en Rebecca Ariensdr, geb. ~1680, overl. 9.7.1756, tr. 1 Geertje Cornelis Joppen 11.2.1702, geb. ~1680, overl. ~1710, do. van Cornelis Allert Joppen en Aagje Claesdr., tr. 2 (impost f 6.-.-) Antje Lubbertsdr. 11.2.1720, overl. 4.12.1721, do. van Lubbert Willemsz en Antje Willemsdr., wed. van Dirk Klaasz Bol.

Arij Baartsz Blootshooft, wednr van Geertje Cornelis ter eenre en Jacob Cornelis Joppen, oom en voogd van Alderd Arisz, oud 15 jaar, Rebecca Arisdr oud 13 jaar en Aagje Arisdr Blootshooft, oud 11 jaar ter andere zijde. Op de leeftijd van 25 jaar ontvangt elk kind f 200,- en een uitzet. Hij verbindt daartoe een kampje land groot 370 roeden achter het Westeinde gelegen, en nog een kampje groot 750 roeden achter de Uiterweg (ORA 807, 31.1.1720)

Kinderen, uit het eerste huwelijk

 1. Alderd Arisz Blootshooft (VIIb), geb. ~1704
 2. Rebecca Aris Blootshooft, geb. ~1706, overl. 30.9.1776, tr. Cornelis Willemsz Piet 16.5.1728, geb. ~1708, overl. 27.7.1784, zo. van Willem Jansz Piet en Antje Jacobs Tas.
 3. Aagje Aris Blootshooft, geb. ~1709, overl. 22.4.1730, tr. 2 Klaas Cornelisz Jaep Vreeksz 5.12.1729, ballastschipper, geb. ~1708, overl. 24.5.1790, zo. van Cornelis Jacob Vreeksz en Aagje Jacobsdr.

Kind, uit het tweede huwelijk

 1. Geertje Aris Blootshooft, geb. 10.1721, overl. 13.12.1755, tr. Paulus Aldertsz Tas 23.9.1742, geb. ~1720, overl. 22.7.1782, zo. van Alderd Klaasz Tas en Antje Jans Maartsz.

  Pouwelis Aldertsz Tas gehuwd met Geertje Aris Blootshooft ontvangt uit de weeskamer voor zijn vrouws erfportie f 304.7.0 (ORA 604, 6.12.1747)

VIc. Klaas Baardsz Blootshooft, zo. van Baert Claesz Blootshooft (Vb) en Rebecca Ariensdr, geb. ~1680, boomkweker/schipper, overl. 16.4.1725, tr. 1 Grietje Cornelis van Limmen 10.10.1704, tr. 2 Saartje Klaas Neus 25.6.1719, overl. 11.9.1754, do. van Klaas Klaasz Neus, wed. van Jan Dirskz Bol.

Klaas Baardsz Blootshooft is met zijn zoons Cornelis en Sijmen verdronken.

Kinderen, uit het eerste huwelijk

 1. Cornelis , overl. 16.4.1725
 2. Sijmen, overl. 17.4.1725
 3. Jan Klaasz Blootshooft (VIIc), geb. ~1712
 4. Jacob Klaasz Blootshooft (VIId), geb. ~1714

Kinderen, uit het tweede huwelijk

 1. Willem Klaasz Blootshooft, geb. 1720, overl. 30.12.1799, tr. Lijsbet Jan Willemen 12.10.1742, geb. ~1722, overl. 9.3.1796, do. van Jan Jacobsz Willemen en Grietje Cornelis Mantjes
 2. Pieter, geb. ~1722, overl. 17.9.1727
 3. Dirk (Derk) Klaasz Blootshooft (VIIe), geb. ~1725

VId. Jan Baartsz Blootshooft, korfbreier, zo. van Baert Claesz Blootshooft (Vb) en Rebecca Ariensdr, geb. ~1695, overl. 9.5.1743, tr. (impost f 6.-) Marritje Jans Bij 3.3.1743, overl. 22.11.1729, do. van Jan Cornelisz Bij en Grietje Jans Hansen

Kind

 1. Rebecca Jans Blootshooft, geb. ~1720, overl. 14.10.1773, tr. Jan Gerritsz van der Swaart 24.2.1740, geb. Nieuwveen 5.4.1711, overl.5.1.1781, zo. van Gerrit Koenraadsz van der Swaart en Marritjen van Rijken.

VIe. Jan Sijmensz Blootshooft, zo. van Sijmen Claesz Blootshooft (Vc) en Marritje Willems Rippen, geb. ~1694, overl. 25.5.1753, tr. (impost f 6.- / Geref.) Marretje Klaas Henst 4.2.1740, geb. ~1695, overl. voor 1758, do. van Klaas Aldertsz Henst en Trijntje Gielen Jongkind.

Marritje Klaas Henst werd ook wel Martje Chielen genoemd.

Kinderen

 1. Marretje, geb. 17.8.1721, overl. 11.10.1722

 2. Sijmon, overl. 18.5.1731

 3. Marretjen Jans Blootshooft, geb. 15.10.1724, overl. Spaarndam 9.5.1799, tr. Cornelis Slementsz de Jong Spaarndam 15.8.1742, overl. Spaarndam 10.10 1798, zo. van Clement de Jong en Guurtje Cornelis Droog.

VIIb. Alderd Arijsz Blootshooft, zo. van Arij Baartsz Blootshooft (VIb) en Geertje Cornelis Joppen, geb. ~1704, overl. 23.12.1767, tr. 1 (impost f 6.-) Guurtje Alderts Alderden 16.5.1733, overl. 21.4.1735, do. van Aldert Jansz Alderden en Leentje Klaas Neus, tr. 2 (impost f 6.-) Marritje Gerrits Kreuk 30.9.1740, geb. ~1717, overl. 29.12.1751, do. van Gerrit Jacobs Kreuk en Leentje Pieters Oor, tr. 3 (impost f 6.-) Haasje Jans Roemer 27.2.1754, geb. ~1728, overl. 28.12.1769, do. van Jan Dirskz Roemer en Trijntje Cornelis Slop.

Kind, uit het eerste huwelijk

 1. Geertje, overl. 19.7.1734

Kind, uit het tweede huwelijk

 1. Geertje, overl. 9.3.1750

Kinderen, uit het derde huwelijk

 1. Arij Alderdsz Blootshooft (VIIIb), geb. 26.4.1758
 2. Jacob Alderdsz Blootshooft (VIIIc), geb. 1.10.1760

VIIc. Jan Klaasz Blootshooft, zo. van Klaas Baardsz Blootshooft (VIc) en Grietje Cornelis van Limmen, geb. ~1712, overl. 6.11.1776, tr. (pro deo) Jaapje (Japie) Jacobs Buijser 26.5.1737, geb. ~1716, overl. 2.5.1781, do. van Jacob Gerritsz Buijser en Grietje Cornelis Alderden.

Dit gezin woonde op de Uiterweg.

Kinderen

 1. Klaas Jansz Blootshooft (VIIId), geb. ~1738
 2. Cornelis Jansz Blootshooft (VIIIe), geb. 11.12.1739
 3. Alderd, overl. 20.11.1750
 4. Antje, overl. 20.2.1753
 5. Grietje Jansz Blootshooft, overl. 6.4.1798
 6. Alderd, overl. 30.3.1773

VIId. Jacob Klaasz Blootshooft, Doopsgezind (Oude Friese Vermaning), zo. van Klaas Baardsz Blootshooft (VIc) en Grietje Cornelis van Limmen, geb. ~1714, overl. 17.7.1787, tr. 1 Aaltje Dirks Bol 28.7.1735, geb. ~1714, overl. 28.9.1747, do. van Dirk Klaasz Bol en Antje Lubbertsdr., tr. 2 Trijntje Cornelis Prook 22.1.1752, geb. ~1732, overl. 20.5.1785, do. van Cornelis Gerritsz Prook en Guurtje Cornelis Been, [tr. 3 Grietje Cornelis Baardse]

Kinderen, uit het eerste huwelijk

 1. Antje Jans Blootshooft, geb. 25.2.1737, overl. 10.1.1783, tr. Lubbert Pietersz Lubberden 19.5.1758, bouwman/boomkweker, geb. 11.4.1734, overl. 5.1.1817, zo. van Pieter Lubbertsz en Antje Klaas Tas.

  Antje is begraven op het Mennokerkhof, een gedeelte van het kerkhof rondom de Nederlands-Hervormde kerk. 

 2. Klaas, overl. 19.5.1741

Kinderen, uit het tweede huwelijk

 1. Klaas, overl. 9.10.1752
 2. Klaas, overl. 7.6.1754
 3. Klaas, overl. 6.1.1755
 4. Cornelis, overl. 19.1.1759
 5. Klaas Jacobsz Blootshooft (VIIIf), geb. ~1756

VIIe. Dirk Klaasz Blootshooft, zo. van Klaas Baardsz Blootshooft (VIc) en Saartje Klaas Neus, geb. ~1725, overl. 23.7.1803, tr. Lijpje Maartens Been 19.3.1749, overl. 15.5.1786, zo. van Maarten Pietersz Been en Trijntje Alderts Kreuk.

Kinderen

 1. Klaas, overl. 6.4.1752
 2. Marritje, overl. 22.5.1753
 3. Klaas, overl. 18.7.1754
 4. Klaas Dirks Blootshooft (VIIIg), geb. ~1755
 5. Matje, overl. 10.5.1757
 6. Marritje (Matje) Dirks Blootshooft, geb. 7.4.1759, overl. 17.5.1825, tr. Cornelis Jacobsz Spaargaren 8.9.1809, visser, geb. 5.3.1759, overl. 13.11.1809, zo. van Jacob Cornelisz Spaargaren en Aaltje Jans Bol.
 7. Aagtje, overl. 3.3.1762
 8. Maarten, overl. 17.8.1764
 9. Trijntje Dirks Blootshooft, overl. 14.4.1804, tr. 1 Dirk Arisz Roemer 15.8.1773, overl. 1.7.1782, zo. van Arie Dirksz Roemer en Geertje Jans Hansen, wednr. van Aagje Klaas Bol, tr. 2 Willem Cornelis Prook 18.9.1791, werkman, geb. ~1733, overl. 18.2.1804, zo. van Cornelis Arisz Prook en Jannetje Cornelis Slop, wednr. van Marritje Klaas Bol.

VIIIb. Arij Alderdsz Blootshooft, boomkweker, zo. van Alderd Arijsz Blootshooft (VIIb) en Haasje Jans Roemer, geb. 16.4.1758, overl. 12.4.1814, tr. 1 Antje Dirks Lubberden 9.5.1780, geb. 23.2.1758, overl. 17.5.1784, do. van Dirk Pietersz Lubberden en Geertje Willems Eveleens, tr. 2 Martje Dirks Buijs 20.2.1785, geb. 26.10.1760, overl. 9.7.1828, do. van Dirk Willemsz Buijs en Jaatje Jacobs Bol (zie VIIIc).

Hij staat in het Registre Civique Kudelstaart 1811.

Kind, uit eerste huwelijk

 1. Haasje, overl. 6.5.1784

VIIIc. Jacob Alderdsz Blootshooft, boomkweker/koopman, Doopsgezind (Nieuw Friese Vermaning), zo. van Alderd Arijsz Blootshooft (VIIb) en Haasje Jans Roemer, geb. 1.10.1760, overl. 9.5.1813, tr. (impost f 12.-) Antje Dirks Buijs 27.8.1780, geb. 8.1.1757, overl. 3.12.1808, do. van Dirk Willemsz Buijs en Jaatje Jacobs Bol (zie VIIb).

Jacob Alderdsz Blootshooft had zijn nichtje, Jaapke Dirks Buijs als bestedelinge in huis.
Hij staat in de Lidmatenlijst doopsgezinden Aalsmeer 1800 en het Registre Civique Kudelstaart 1811.

Antje Jacobs Blootshoofd is in 1842 doopsgezind gedoopt.

Kinderen

 1. Haasje, geb. 26.11.1787, overl. 22.1.1855
 2. Dirk Jacobsz Blootshooft (IXa), geb. 20.11.1790
 3. Jaatje Jacobsz Blootshooft, winkelierster, geb. 16.10.1792, overl. Alkemade 7.12.1850, tr. Klaas Jongkind Alkemade 8.7.1830, schippersknecht/arbeider, geb. 1.6.1803, overl. Woubrugge 8.5.1842, zo. van Jan Jansz Jongkind en Antje Klaas Tas.

  Klaas Jongkind is verdronken nabij de mond van de Brasemermeer en de Oude Wetering.

 4. Jacob, overl. 2.12.1794

VIIId. Klaas Jansz Blootshooft, zo. van Jan Klaasz Blootshooft (VIIc) en Jaapje (Japie) Jacobs Buijser, geb. ~1738, overl. 21.9.1803, tr. Aagje Willems Piet 28.11.1766, overl. 17.7.1790, zo. van Willem Gijsz Piet en Neeltje Jans van Sevenhoven.

Kinderen

 1. Jan
 2. Pieter, overl. 17.9.1781

VIIIe. Cornelis Jansz Blootshooft, boomkweker, zo. van Jan Klaasz Blootshooft (VIIc) en Jaapje (Japie) Jacobs Buijser, ged. 11.12.1739,  overl. 1.1.1823, tr. Leentje Dirks Eveleens  5.9.1790, geb.21.10.1764, overl. 30.6.1810, do. van Dirk WIllemsz Eveleens en Lijsbeth Baards Vis.

Cornelis Jansz Blootshooft is op 80-jarige leeftijd in 1822 gedoopt in de Oude Friese Vermaning, een Doopsgezinde groepering. Hij staat in het Registre Civique Kudelstaart 1811.

Kinderen

 1. Jan, overl. 27.6.1791
 2. Jan Cornelisz Blootshooft (IXb), geb. 11.4.1793
 3. Levenloos kind, geb. 13.2.1796

VIIIf. Klaas Jacobs Blootshooft, visser, zo. van Jacob Klaasz Blootshooft (VIId) en Trijntje Cornelis Prook, geb. ~1656, overl. 7.3.1814, tr. Antje Baardse Bol 3.10.1779 (pro deo), geb. ~1759, overl. 11.4.1799, do. van Baard Jansz Bol en Aaltje Cornelis Spaargaren.

Kinderen

 1. Jacob Klaasz Blootshooft, overl. Mainz (Duitsland) 4.1.1814

  Jacob Blootshooft was fusillier van de 1e compagnie van het 2e bataljon van het 86e regiment Infanterie. Hij is op 23 december 1813 opgenomen in het hospitaal van Mainz en overleed op 4 januari 1814 aldaar.

 2. Aaltje Klaas Blootshooft, geb. 25.4.1790, overl. 21.1.1859, tr. Albert Been 28.11.1819, teelman, geb. 8.2.1789, overl. 15.10.1850, zo. van Jacob Been en Grietje Pieters Piet, wednr. van Pietje Cornelis Maarse.
 3. Trijntje

  "Te Alkemade is de 2e april 1808 gedoopt Trijntje Klaasze Blootshooft na alvorens belijdenis van den Hervormde Godsdienst gedaan te hebben. De reden waarom deze Persoon niet was gedoopt, was omdat zij tot het genootschap der Mennonieten behoorde en aldaar nog niet door de doop der kerk was ingelijft" (doopboek NH-kerk Alkemade)

 4. Baard Klaasz Blootshooft (IXc), geb. 20.7.1796

VIIIg. Klaas (Pieter) Dirksz Blootshooft, werkman, RK, zo. van Dirk Klaasz Blootshooft (VIIe) en Lijpje Maartens Been, geb. ~1755, overl. Kudelstaart 19.4.1793, tr. Grietje Jans Wonderling Kudelstaart 19.4.1793, RK, geb. Kudelstaart 12.4.1747, overl. 17.1.1827, do. van Jan Wonderling en Maria Oudewater.

Uit het doopboek: "Dese Klaas tot die tijd nog niet gedoopt zijnde heeft vervolgens bij den Heiligen doop de naam ontvangen van Piets, anno data 6.2.1780". 

Kinderen, geb. in Kudelstaart

 1. Joannes, geb. 13.11.1780
 2. Joannes, geb. 30.8.1784
 3. Joannes (Jan) Blootshoofd (IXd) , geb. 6.7.1787

IXa. Dirk Blootshoofd, daggelder/teelman, zo. van Jacob Alderdsz Blootshooft (VIIIc) en Antje Dirks Buijs, geb. 20.11.1790, overl. 13.11.1858, tr. Haasje Dovis 19.5.1822, geb. Wormerveer 28.3.1796, overl. 14.8.1866, zo. van Jacob Arisz Dovis en Haasje Jacobs Been.

Dirk Blootshoofd was op 23-jarige leeftijd in 1813 in militaire dienst op een oorlogsschip.  Lidmatenlijst doopsgezinden Aalsmeer: Dirk Jacobs Bloothoofd, gedoopt 1820, overleden 1858, in Aalsmeer op de Zijdweg.

Kinderen

 1. Jacob Blootshoofd (Xa), geb. 12.3.1823
 2. Antje Blootshoofd, geb 10.9.1824, overl. Alkemade, tr. Gerrit Zwart 23.4.1854, smid, geb. Nieuwkoop en Noorden 24.7.1823, zo. van Cornelis Zwart en Maria Alida Wesenhage.
 3. Willem Blootshoofd, werkman, geb. 12.10.1827, overl. 10.11.1846
 4. Aldert Blootshoofd, landbouwer, geb. 28.12.1830, overl. 9.8.1866
 5. Jan, geb. 10.10.1833, overl. 9.9.1834
 6. Trijntje Blootshoofd, geb. 13.9.1835, overl. Haarlemmermeer 11.8.1873, tr. Pieter Eveleens 23.10.1853, werkman, geb. 6.4.1836, overl. Haarlemmermeer 22.5.1921, zo. van Willem Eveleens en Lijpje Vreeken

  Hij tr.2  Antje Bol Haarlemmermeer 17.4.1874. Uit eerste huwelijk: (1) Dirk Eveleens, arbeider, geb. Aalsmeer, tr. Gerritje van Marsbergen Haarlemmermeer 29.10.1886 op 27 jarige leeftijd , (2) Pieter Eveleens, matroos, geb. Haarlemmermeer, tr. Lolkje Zeilmaker 8.3.1891 op 21 jarige leeftijd, (3) Willem Eveleens, arbeider, geb. Aalsmeer 1862, tr. Martijntje Vastenhout Haarlemmermeer 4.2.1891.

IXb. Jan Blootshoofd, boomkweker, zo. van Cornelis Jansz Blootshooft (VIIIe) en Leentje Dirks Eveleens, geb. 11.4.1793, overl. 26.4.1881, tr. 1 Johanna Brosius 26.4.1818, geb. 11.3.1793, overl. 24.6.1826, do. van Jacob Brosius en Marrigje Griffioen, tr. 2 Neeltje Gortzak 10.12.1826, NH, geb. 12.10.1804, overl. 27.10.1857, do. van Dirk Gortzak, boomkweker, en Klaasje Maaskant.

Door een besluit van de gemeenteraad van Aalsmeer wordt december 1826 Jan Cornelisz Blootshoofd als armmeester benoemd in plaats van Pieter van der Zwaard. Jan Blootshoofd werd op 14 januari 1830 als armmeester opgevolgd door Pieter Topsvoort, lid van het bestuur der 'Gemeene of buiten Armen'. 

Kinderen, uit het eerste huwelijk

 1. Leentje Blootshoofd, geb. 10.7.1818, overl. 9.4.1889, tr. Maarten Alderden 27.6.1842, boomkweker, geb. 10.1.1815, overl. 2.12.1871, zo. van Maarten Alderden en Maria Johanna Lindenaar.
 2. Cornelia, geb. 9.11.1822, overl. 20.11.1822
 3. Cornelis Blootshoofd (Xb), geb. 22.8.1824
 4. Matje, geb. 15.11.1825, overl. 7.4.1826

Kinderen, uit het tweede huwelijk

 1. Dirk, geb. 2.10.1827, overl. 9.11.1827
 2. Maartje Blootshoofd, geb. 17.9.1828, overl. Haarlem 31.5.1912, tr. 1 Jacob van der Laarse 19.8.1849, timmerman, geb. 9.3.1829, overl. 18.9.1851, zo. van Jacobus van der Laarse en Grietje Spaargaren, tr. 2 Jacob Maarse 20.4.1856, teelman, geb. 15.2.1816, overl. 2.2.1869, zo. van Gerrit Maarse en Guurtje van der Zwaard, wednr. van Guurtje Gaveel.
 3. Dirk, geb. 9.3.1830, overl. 23.3.1830
 4. Jacoba (Koosje) Blootshoofd, geb. 4.8.1832, tr. Hendrik Dirk Meijnts 23.11.1854, broodbakker, geb. Amsterdam 3.11.1833, zo. van Dirk Hulbert Meijnts en Anna Elisabeth Wulling.
 5. Klaasje Blootshoofd, geb. 13.11.1834, overl. 12.12.1876, tr. Cornelis Keessen 26.8.1866, boomkweker, geb. 3.4.1825, overl. 5.1.1879, zo. van Dirk Keessen en Geertje Eveleens.
 6. Neeltje Blootshoofd, geb. 8.10.1836, overl. 2.2.1873 (plaats onbekend), tr. Gerhardus Coenraad Hulst 23.12.1869, rijksontvanger, geb. Emmen 27.5.1825, zo. van Stephanus Hulst en Wilhelmina Hinderika Pothoff.
 7. Dirk Blootshoofd (Xc), geb. 17.11.1838
 8. Elisabeth Blootshoofd, geb. 21.11.1842, overl. 28.12.1893, tr. Gerrit Keessen 20.4.1873, boomkweker, geb. 29.2.1842, overl. 9.4.1914, zo. van Dirk Keessen en Aagje Maarsen.
 9. Jan Blootshoofd (Xd), geb. 20.3.1845

IXc. Baard Blootshoofd, teelman, boomkweker/daggelder, zo. van Klaas Jacobs Blootshooft (VIIIf) en Antje Baardse Bol, geb. 20.7.1796, overl. 30.6.1868, tr. Antje Kous  21.4.1822, geb. 16.10.1789, overl. 8.2.1859, do. van Dirk Maartensz Kous en Geertje Klaas Eveleens.

Kinderen

 1. Geertje, geb. 27.8.1823, overl. 6.9.1823
 2. Geertje Blootshoofd, geb. 27.8.1824, overl. 21.6.1908, tr. Jan Heeren 26.4.1857, teelman, geb. 21.4.1835, zo. van Jan Heeren en Haasje Spaargaren.
 3. Klaas, geb. 31.8.1825, overl. 10.9.1830
 4. Maarten, geb. 17.7.1826, overl. 27.7.1826
 5. Antje Blootshoofd, geb. 15.6.1827, overl. 4.8.1851, tr. Aldert Tas 1.6.1851, teelman, geb. 21.8.1823, overl. Bloemendaal 12.2.1900, zo. van Jacob Tas en Lijpje Spaargaren.
 6. Matje, geb. 4.12.1828, overl. 29.4.1830
 7. Matje, geb. 7.10.1831, overl. 28.8.1832

IXd. Joannes (Jan) Blootshoofd, arbeider, turfwerker, daggelder, RK, zo. van Klaas (Pieter) Dirksz Blootshooft (VIIIg) en Grietje Jans Wonderling, geb. Kudelstaart 6.7.1787, overl. 4.1.1868, tr. Antje van der Aar Vinkeveen en Waverveen 18.8.1813, geb. Nieuwkoop en Noorden 1778, overl. 23.6.1849, do. van Dirk Jacobsz van der Aar en Pleuntje Jans Cornel.

Hij staat in het Registre Civique Kudelstaart 1811.

Kinderen

 1. Apolonia Blootshoofd, geb. 6.11.1815, overl. Vinkeveen en Waverveen 28.4.1890, tr. Cornelius Liesveld 4.5.1842, turfmaker, RK, geb. Vinkeveen en Waverveen 29.7.1807, zo. van Gerardus Liesveld en Maria Spruit.
 2. Maria Blootshoofd (Xe), geb. 28.11.1816, overl. Haarlemmermeer 7.4.1867, tr. Joannes Franciscus van den Akker Haarlemmermeer 6.11.1856, schoenmaker, RK, geb. Groningen 5.4.1802,  zo. van Lambertus van den Akker en Margaretha Nieuwland, wednr. van Arendje Meijer.

  Voorkinderen
  1. Anna, geb. 18.9.1847, overl. 25.12.1847
  2. Maria, geb. Haarlemmermeer 8.8.1856, overl. Haarlemmermeer 16.6.1857
    
 3. Pieternella, geb. 10.12.1818, overl. 27.5.1821

Xa. Jacob Blootshoofd, teelman / werkman, zo. van Dirk Blootshoofd (IXa) en Haasje Dovis, geb. 12.3.1823, overl. Haarlemmermeer 22.4.1868, tr. Aaltje Eveleens 19.11.1854, geb. 9.4.1831, overl. 9.7.1912, do. van Willem Eveleens en Lijpje Vreeken (zie IXa.6)

Kinderen, geboren in Haarlemmermeer

 1. Willem, geb. 20.2.1855, overl. Haarlemmermeer 24.4.1861
 2. Dirk Jacob, geb. 17.11.1856, overl. Haarlemmermeer 27.11.1856 
 3. Lijpje, geb. 31.5.1858, overl. Haarlemmermeer 22.3.1859
 4. Dirk Blootshoofd (XIa), geb. 27.1.1860
 5. Willem Blootshoofd (XIb), geb. 16.9.1862
 6. Lijpje, geb 7.3.1863, overl. Haarlemmermeer 21.6.1867
 7. Haasje, geb. 1865, overl. 25.11.1869
 8. Antje Blootshoofd (XIc), geb. 8.11.1866, tr. Klaas Siderius 3.9.1891, werkman, geb. Buiksloot 7.5.1858, overl. Haarlemmermeer na 1912, zo. van Jan Siderius en Aagje de Groot.

  Voorkind
  1. Jacob Aldert, geb. 26.8.1886, overl. 7.2.1887

Xb. Cornelis Blootshoofd,  teelman/werkman, zo. van Jan Blootshoofd (IXb) en Johanna Brosius, geb. 22.8.1824, tr. Sijtje van den Heuvel 15.8.1858, geb. Werkendam 2.4.1831, overl. 2.10.1867, do. van Adrianus van den Heuvel en Elisabeth de Keijzer.

Kinderen

 1. Johanna Blootshoofd, geb. 18.5.1860, overl. Haarlemmermeer 29.9.1930, tr. Tjebbe de Vries Haarlemmermeer 7.5.1884, postbode / winkelier / tuinder / kantonnier, geb. Alkemade 17.1.1860, overl. Haarlemmermeer 22.2.1941, zo. van Marten Gerrit de Vries en Seijke Hendriks Brandenburg.
 2. Elisabeth, geb. 1.4.1862, overl. 16.4.1862
 3. Adrianus, geb. 9.6.1863, overl. 26.6.1863
 4. Adrianus, geb. 26.12.1864, overl. 4.2.1865
 5. Adrianus, geb. 5.5.1866, overl. 29.3.1867

Xc. Dirk Blootshoofd, boer / boomkweker, NH, zo. van Jan Blootshoofd (IXb) en Neeltje Gortzak, geb. 17.11.1838, overl. 25.11.1876, tr. Grietje Hansen 26.10.1862, geb. 20.4.1840, overl. 26.1.1929, do. van Pieter Hansen en Antje Lubberden.

Dirk Blootshoofd was gemeenteraadslid van Aalsmeer in 1867.

Kinderen

 1. Anna Cornelia, geb. 19.5.1863, overl. 12.11. 1863
 2. Jan Blootshoofd, boomkweker / bloemist, overl. ~1936
 3. Pieter, geb. 13.1.1867, overl. 17.6. 1867
 4. Pieter Blootshoofd (XId), geb. 18.10.1868
 5. Anna Cornelia, geb. 1.2.1870, overl. 18.4.1870
 6. Neeltje, geb. 1.2.1870, overl. 28.2.1870
 7. Willem, geb. 5.3.1871, overl. 28.4.1871
 8. Willem, geb. 23.3.1872, overl. 7.5.1872
 9. Willem, geb. 22.3.1873, overl. 14.9.1873
 10. Neeltje, geb. 31.10.1874, overl. 16.12.1874
 11. Neeltje Blootshoofd, geb. 20.11.1875, overl. 21.3.1932, tr. Gerrit Buis 10.5.1900, boomkweker / bloemist, geb. 16.5.1875, overl. 16.11.1956, zo. van Pieter Buis en Leentje Baardse.
 12. Dirk, geb. 27.11.1876, overl. 14.12.1876

  Dirk is geboren nadat zijn vader overleden was, een zogenaamde boezemwees.

Xd. Jan Blootshoofd, boomkweker / schipper / stadstuinman, NH, zo. van Jan Blootshoofd (Xb) en Neeltje Gortzak, geb. 20.3.1845, overl. Amsterdam 26.8.1911, tr. 1 Elisabeth Maarse 15.9.1872, geb. 13.8.1851, overl. 13.12.1875, zo. van Jan Maarse en Jansje de Jong, tr. 2 Krijntje Kniep 21.9.1876, NH, geb. Haarlemmermeer 6.2.1859, overl. Amsterdam 14.7.1910, do. van Krijn Kniep en Johanna Hameeteman.

Kinderen, uit het eerste huwelijk

 1. Jan Blootshoofd (XIe), geb. 30.10.1872
 2. Cornelis, geb. 25.12.1874, overl. 28.1.1875

Kinderen, uit het tweede huwelijk

 1. Dirk Blootshoofd, koetsier, zetkastelein, arbeider Ned. Dok Maatschappij, classificeerder, geb. 11.1.1877, overl. Amsterdam 16.11.1952, tr. 1 Carolina Frederika Vis  Amsterdam 9.11.1911, geb. Amsterdam 13.10.1867, overl. 6.10.1916, do. van Roelof Vis en Regina Helweg, gesch. van Christiaan Horensma, tr. 2 Angenis Geertrui van Beek Amsterdam 5.9.1917, geb. Amsterdam 17.2.1882, overl. Amsterdam 23.7.1939, do. van Martinus Gerardus van Beek en Maria Helena Antonia van Rooy, gesch. 27.6.1921, tr. 3 Margaretha Christina Schram Amsterdam 8.9.1921, geb. Amsterdam 21.8.1882, overl. Amsterdam 27.5.1965, do. van Franciscus Schram en Margaretha Christina Folterman.

  [komt in op 19.8.1911 van Jan Blootshoofd, gezinskaart Amsterdam 247-249]

 2. Krijn, geb. 10.1.1878, overl. 17.4.1878
 3. Krijn, geb. 3.2.1879, overl. 7.6.1879
 4. Krijn, geb. 23.2.1880, overl. 1.7.1880
 5. Neeltje Blootshoofd, geb. 29.3.1881, overl. Hilversum 21.2.1949, tr. Douwe van Krugten Amsterdam 23.11.1905, fabrikant, geb. Leeuwarden 15.45.1878, zo. van Duco van Krugten en Aaltje van der Heide.
 6. Johanna Blootshoofd (XIf), geb. Amsterdam 15.1.1890, overl. Amsterdam 5.6.1934, tr. 1 Willem Frederik van Vliet Amsterdam 30.9.1909, timmerman, geb. Amsterdam 21.8.1885, overl. Amsterdam 5.3.1925, zo. van Abraham Johannes van Vliet en Sophia Louisa van Gellekom, tr. 2 Johannes Frederikus Sluijter Amsterdam 28.10.1926, geb. Amsterdam 23.6.1892, overl. Amsterdam 20.3.1965, zo. van Margaretha Sluijter

  Johanna's eerste man en hun drie kinderen zijn door kolendampvergiftiging overleden. Zijzelf is, na in coma gelegen te hebben, weer beter geworden.

  Voorkind (tweede huwelijk)
  1. Johanna Blootshoofd, bejaardenverzorgster, geb. Amsterdam 23.1.1926, tr. Bertus Willems  Amsterdam 9.6.1963, monteur Gemeentelijk Energie Bedrijf, geb. Amsterdam 14.2.1926, zo. van Reit Willems en Maria Benting, gesch. 1965.

 7. Margaretha, geb. Amsterdam 8.3.1892, overl. Amsterdam 17.4.1893 (in de Marnixstraat 271; get. Isak van wesep, aanspreker, 40 jaar, Lijnbaansgracht 24; Johann Heinrich Sierker, bode, 39 jaar, Groote Houtstraat 10)
 8. Margaretha Blootshoofd, kantoorbediende, geb. Amsterdam 21.9.1895, overl. Alphen aan den Rijn 18.5.1986, tr. DaniŤl de Wilde Amsterdam 19.7.1928, geb. Amsterdam 30.11.1897, overl. Alphen aan den Rijn 22.3.1986, zo. van Jan Hendrik de Wilde en Catharina Maria Limburg. [gezinskaart Amsterdam 253-254]
 9. Pieter Krijn Blootshoofd (XIg), geb. Amsterdam 1.2.1898

XIa. Dirk Blootshoofd, landarbeider / visser / baggerman, zo. van Jacob Blootshoofd (Xa) en Aaltje Eveleens, geb. Haarlemmermeer 27.1.1860, overl. Haarlemmermeer 3.4.1927, tr. Catharina de Vos 10.7.1902, geb. Amsterdam 22.4.1867, overl. 27.7.1933, do. van Jacobus de Vos en Sientje Venema.

Kinderen

 1. Levenloze dochter, geb. Haarlemmermeer 24.12.1903
 2. Levenloze dochter, geb. 25.2.1908
 3. Levenloze zoon, geb. 25.2.1908
 4. Sientje Jacoba Blootshoofd, geb. 7.2.1910, overl. Haarlemmermeer 30.7.1990, tr. Cornelis van Diest Haarlemmermeer 30.8.1933, bloemist, geb. 5.1.1908, overl. Haarlemmermeer 3.12.1980, zo. van Hermannus van Diest en Gerritje Heijer.

XIb. Willem Blootshoofd, werkman, zo. van Jacob Blootshoofd (Xa) en Aaltje Eveleens, geb. Haarlemmermeer 16.9.1862, tr. Antje Spaargaren 1.3.1888, geb. 24.5.1864, overl. 2.4.1944, do. van Dirk Spaargaren en Geertje Buis.

Kinderen

 1. Geertje Blootshoofd, geb. 14.3.1889, overl. 5.4.1972, tr. Cornelis Baardse 7.6.1917, boomkweker, geb. 22.9.1888, overl. 1.12.1918, zo. van Jan Bardse en Antje Mulder

  Geertje Baardse-Blootshoofd verloor haar kinderen en haar man aan de 'Spaanse griep'.

 2. Jacoba, geb. 3.10.1892, overl. 28.12.1964

XId. Pieter Blootshoofd, boomkweker, zo. van Dirk Blootshoofd (Xc) en Grietje Hansen, geb. 18.10.1868, overl. 22.5.1943, tr. Lammertje Mur 1.10.1896, geb. Loosdrecht 26.8.1868, overl. 28.1.1949, do. van Lucas Roelof Mur en Cornelia van Waveren. Zie stamboom familie Mur.

Kinderen

 1. Margaretha Blootshoofd, geb. 20.6.1898, overl. 3.6.1973, tr. Arnoldus Jacob Eigenhuis 13.8.1925, bloemist, geb. 17.11.1895, overl. 5.3.1956, zo. van Abel Eigenhuis en Jansje de Vos.
 2. Cornelia Blootshoofd, geb. 31.1.1906, tr. Arie Piet 2.5.1929, schilder, geb. 4.9.1901, overl. 10.12.1976, zo. van Willem Piet en Aaltje Nauta.
 3. Nellie Blootshoofd, geb. 12.6.1909, overl. Amsterdam 24.5.1951, tr. Nicolaas Arie van Wijngaarden 12.11.1931, bakker, geb. Nieuwkoop 30.9.1906, overl. Amsterdam 1991, zo. van Nicolaas Arie van Wijngaarden en Hendrieka van Zadelhoff.

XIe. Jan Blootshoofd, pakhuisknecht, NH, zo. van Jan Blootshoofd (Xd) en Elisabeth Maarse, geb. 30.10.1872, overl. Amsterdam 4.12.1947, tr. Klasina Sophia Hoenson Haarlemmermeer 6.4.1904, geb. Haarlemmermeer 24.11.1877, overl. Amsterdam 6.10.1956, do. van Jacob Hoenson en Martina van de Heijden.

[komt in op 31.11.1901 van Jan Blootshoofd, gezinskaart Amsterdam 250-251]

Kinderen, geboren in Amsterdam

 1. Jan Blootshoofd (XIIa), geb. 9.1.1907
 2. Jacobus Blootshoofd (XIIb), geb. 21.11.1911 

XIg. Pieter Krijn Blootshoofd, boomkweker, zo. van Jan Blootshoofd (Xd) en Krijntje Kniep, geb. Amsterdam 1.2.1898, overl. Alphen aan den Rijn 3.3.1973, tr. Barbera van Gooswilligen Boskoop 14.5.1926, geb. Polsbroek 23.10.1900, overl. Boskoop 30.5.1991, do. van Gerrit van Gooswilligen en Pieternella van Buren.

Pieter Krijn Blootshoofd was al wees toen hij 10 jaar was. Hij is toen opgenomen in een weeshuis in Amsterdam.

Kinderen
geboren in Boskoop

 1. Pieternella Jannigje Blootshoofd, geb. 7.4.1927, tr. Wouter van der Kraats Boskoop 14.4.1949, magazijnchef, geb. Waddinxveen 13.7.1921, zo. van Jan van der Kraats en Margje Schellingerhout.
 2. Gerrie Barbera Blootshoofd, geb. 9.8.1928, tr. Rik Busser Boskoop 19.2.1953, productiechef, geb. Apeldoorn 23.11.1925, zo. van Rik Busser en Wilhelmina Oosterom.
 3. Gretha Johanna Blootshoofd, geb. 2.6.1930, tr. Cornelis Jan van den Bosch Boskoop 19.5.1954, directiemedewerker, geb. Alphen aan den Rijn 31.10.1926, overl. Alphen aan den Rijn 13.5.1985, zo. van Hendrik Wijnand van den Bosch en Alie Bakker.

XIIa. Jan Blootshoofd, kantoorbediende, chemigraaf, geen, zo. van Jan Blootshoofd (XIe) en Klasina Sophia Hoenson, geb. Amsterdam 9.1.1907, tr. Anthonetta Caroline ten Haaf  22.6.1933, werkster, NH, geb. 2.7.1906 Dordrecht. Zij gaan 18.3.1936 naar Leiden [gezinskaart Amsterdam 252]

Hij woonde ten tijde van de volkstelling van 1947 in Amsterdam. Het echtpaar kreeg geen kinderen.

XIIb. Jacobus Blootshoofd, koperbanker, zo. van Jan Blootshoofd (XIe) en Klasina Sophia Hoenson, geb. 21.11.1911, tr. T. van Zaanen Amsterdam 11.12.1941, overl. 1993. 

Dit echtpaar woonde steeds in Amsterdam. Een koperbanker is mogelijk een bankwerker gespecialiseerd in koper. Zijn kleindochter vertelt dat Jacob Blootshoofd vele jaren bij de brandweer in Haarlem heeft gewerkt. Hij woont sinds mei 2003 in een verzorgingstehuis in Mijdrecht.

Kind

 1. Klasina Sonja Sophia (Sonja) Blootshoofd, geb. Amsterdam 19.8.1952, tr. J.F.Mater
  Na hun huwelijk woonde het echtpaar eerst in Amsterdam, daarna in Zaandam, daarna in Lelystad en tenslotte (toevallig) 12 jaar in de stamplaats van de van de familie Blootshoofd, Aalsmeer. Ze kregen een dochter Kirsten Mater, e-mail: postbus@tasmater.demon.nl


Hiermee is de Aalmeerse familie Blootshoofd ten einde.